ریاست پژوهشکده

dr.ahmad keshavars

دکتر احمد کشاورز

مرتبه علمی : دانشیار 

تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق- مخابرات سیستم

مقالات و پژوهشها : http://research.pgu.ac.ir/~AhKeshavarz

پست الکترونیکی :a.keshavarz [at] pgu.ac.ir