تماس با ما

نشانیبوشهر-خیابان شهید ماهینی-دانشگاه خلیج فارسدانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات 

ایمیلict [at] pgu.ac.ir 

کد پستی : 75169-13817

تلفن: 07731222729